Харківська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені К.С. Станіславського

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

в фонд Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки

за 3 півріччя 2023 р.

Оглавление

МУЗИКА. 1
ГРОМАДСЬКІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ. 2
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО. 3
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. 4
Українська література. 4
Іноземна література. 5
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. 6
КРАЄЗНАВСТВО. 6
ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ. 6

МУЗИКА

 1. Калашник, Марія Павлівна. Уроки елементарної теорії музики: навчальний посібник для муз. навч. закладів / Марія Калашник; М-во культури України, Держ. метод. центр навч. закладів культури і мистецтв України. – Вид. 3-те, випр., доп. – Харьков: Фактор, 2011. – 352 с.: портр., нотн. іл. – (Pelican). – Бібліогр.: с. 347 – 351.
 2. Калашник, Мария Павловна. Уроки элементарной теории музыки: учебное пособие для муз. учебных заведений всех уровней аккредитации / Мария Калашник; М-во культури Украини, Гос. метод. центр учебных заведений культуры и искуств Украины. – Изд. 3-те, испр., доп. – Харьков: Фактор, 2011. – 352 с.: портр., нотн. ил. – (Pelican). – Библиогр.: с. 347 – 351. – Алфавит. указ.: с. 341 – 346.
 3. Рожок, Володимир Іванович. Сонячний маестро (про С. В. Турчака): монографія / Володимир Рожок. – Київ: Автограф, 2006. – 246 с.: іл., портр. – Бібліогр.: с. 234 – 244.
 4. Митець — культура — виміри часу: міжнародні наукові читання 2018 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі / Музей Бориса Лятошинського в Житомирі, Міжнародне товариство польської музики ім. І. Я. Падеревського, ГО “Житомирська обласна спілка поляків України, Київський славістичний ун-т, Історичне товариство комісії біографістики Польської Академії Наук; ред.-упоряд. І.Є. Копоть. – 2018. – 308 с.
 5. Митець — культура — виміри часу: міжнародні наукові читання 2016 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомірі / Музей Бориса Лятошинського в Житомирі, Міжнародне товариство польської музики ім. І. Я. Падеревського, Житомирська обласна спілка поляків України, Житомирський ін-т культури і мистецтв [та ін.]; ред.-упоряд.: Л. М. Єршова, К. І. Новосельський. – 2016. – 500 с. – Бібліогр. наприкінці кожної ст.
 6. Митець — культура — виміри часу: міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомірі / Музей Бориса Лятошинського в Житомирі, Міжнародне товариство польської музики ім. І. Я. Падеревського, Житомирська обласна спілка поляків України, Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України, Історичне товариство комісії біографістики Польської Академії Наук; ред.-упоряд. І. Є. Копоть. – 2017. – 556 с. – Бібліогр. наприкінці кожної ст.
 7. Світова музична культура і фахова підготовка вчителя: 190 років: збірка наукових праць викладачів музично-педагогічного факультету ХДПУ ім. Г. С. Сковороди за матеріалами конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів музики, світової художньої культури, хореографії» (16 березня 2001 р. / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди; під загальною ред. Л.І. Кучер; відповід. за вип. С. Н. Бєлокур. – Харків: ХДПУ, 2001. – 72 с. – Бібліогр. наприкінці кожної ст.
 8. Світова музична культура і фахова підготовка вчителя: 280-річчю з дня народження Г.С. Cковороди присвячується: збірка наукових праць викладачів музично-педагогічного факультету ХДПУ ім. Г. С. Сковороди за матеріалами конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів музики, світової художньої культури, хореографії» (19 березня 2002 р.) / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди; під загальною ред. Л. І. Кучер; відповід. за вип. Л. В. Гармаш. – Харків: ХДПУ, 2002. – 76 с. – Бібліогр. наприкінці кожної ст.
 9. Очеретовська, Неоніла Леонідівна. Поліфонія: навчальний посібник для студентів вищих спеціальних музичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації / Н. Л. Очеретовська, Г. Н. Цицалюк; Харківський нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського, – Харків: Водний спектр Джі-Ем-Пі, 2017. – 164с.: нотн. іл. – Бібліогр.: с. 161 – 163.
 10. Шукайло, Валентина Федорівна. Педалізація у професійній підготовці піаніста: Навчальний посібник / В. Ф. Шукайло. – Харків: Факт, 2004. – 160 с.: нотн. іл. – Бібліогр.: с. 156-158.
 11. Аспекти історичного музикознавства—VII: Барокові шифри світового мистецтва; Барочніе шифри мирового искусство / ред.-упоряд. Л. В. Русакова; відп. за вип. І. С. Драч. – Харків: С.А.М., 2016. – 196 с.
 12. Хоткевич, Гнат Мартинович. Підручник гри на бандурі: навчально-методичне видання / Гнат Хоткевич; вступ. ст. В. Мішалова. – Репринтне вид. – Харків: Глас, 2004. – 240 с.: нотн. іл., портр.
 13. Слуховий аналіз на уроках музичноъ грамоти та практичного музикування, сольфеджіо в мистецьких школах: хрестоматія для початкової мистецької школи / Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти; уклад.: М. В. Кочарян, Ж. В. Борисевич. – Вінниця: Нова книга, 2021. – 252 с.: нотн. іл. + 1 CD диск.
 14. Гулеско, И. И. Хоровая литература: новые жанрово-стилевые процессы: учебное пособие для института культуры / И. И. Гулеско, М-во культуры Украины, Харьковский гос. ин-т культуры. – Харьков: б. и., 1991. – 89 с. – Библиогр.: с. 76—78. – Нотография: с. 79—80. – Прил.: с. 81—88.
 15. Самостійна робота бандуриста над гамами: методичні рекомендації: для студентів вищих навч. закладів культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України, Держ. методичний центр навч. закладів культури і мистецтв України; уклад. Л. С. Мандзюк. – Київ; Харків: Глас, 2004 . – 23 с.: нотн. іл.
 16. Пісні Явдохи Зуїхи / запис Гната Танцюри; передм., прим. та наук. ред. М. К. Дмитренка, Л. О. Єфремової. – Київ: Літера ЛТД, 2021. – 784 с. – (Скарби українського фольклору).
 17. Пінчук, Олена Григорівна. CANTO SOSPESO/Перервана пісня: Книга про В. В. Топіліна: монографія / О. Пінчук; Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків: Естет Принт, 2018. – 456 с.: фото, портр. + 1 CD диск. – На обкл. назва: О. Пінчук. Книга про В. В. Топіліна. – Бібліогр.: с. 406 – 408.
 18. KharkivMusicFest—2021 / прес-служба І. Пелипко; авт. вступ. сл. С. Політучий. – Харків: [б. в.], 2021. – 78 с.: іл., портр.

ГРОМАДСЬКІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

 1. Визвольна боротьба. Новітні часи: збірка статей / передм. В. Білінського; упоряд. Р. Гунда, Ю. Пушненко. – Львів: Меморіал, 2021. – 494 с.: іл., фото.
 2. Відродження української національної символіки: збірка статей / упоряд. А. Бережина, А. Ґречило, А. Малієнко. – Київ: Пам’ятки України, 2021. – 560 с.: іл. – (Б-ка журналу “Пам’ятки України”; Кн. 114).

Щирба, Оксана. Україна. 30 років незалежності / Оксана Щирба, Олександр Ільїних. – Київ: САМІТ-КНИГА, 2021.

 1. Книга 1: 1991 – 2000. – 200 с.: іл., фото.
 2. Книга 2: 2001 – 2010. – 200 с.: іл., фото.
 3. Книга 3: 2011 – 2021. – 200 с.: іл., фото.
 4. Лазебник, Валентина Іванівна. Європейський слід у становленні української промисловості: кінець XIX – початок XXI століття: [історичні нариси] / Валентина Лазебник. – Київ: ФОП Мазур А. В., 2021. – 272 с.: іл., фото.
 5. Мені це смакує!: малюй, вирізай, досліджуй, грайся / уклад. К. Луцишин та інші; мал. А. Сарвіри; консульт. О. Брайченко. – Брустури: Дискурсус, 2021. – 168 с.: іл. – На тит. л. назва: Ця книжка належить.
 6. Яневський, Данило Борисович. 10 розмов про історію України / Данило Яневський, Олександр Красовицький; худож.-оформ. М. С. Мендор. – Харків: Бібколектор, 2021. – 349 с.: іл.
 7. Яневський, Данило Борисович. Бандера. Шухевич / Данило Яневський; худож.-оформ. М. Мендор. – Харків: Бібколектор, 2021. – 506 с.: іл., фото.
 8. Сердюк, Марія. Смачна історія України: [для мол. та серед. шк. віку] / Марія Сердюк; худож. Анастасія Соболь. – Київ: Моя книжкова полиця, 2021. – 136 с.: іл.
 9. Книга-мандрівка. Незалежність / ред. І. Тараненко; авт. текста Є. Нєвєжина [та ін.]; іл. М. Лешак. – Київ: Green Penguin, 2021. – 68 с.: іл.
 10. Киричок, Петро Максимович. Майдан і КПІ / Петро Киричок. – Київ : АртЕк, 2021. – 176 с.: іл., фото.
 11. Академік Петро Тронько – видатний оборонець національної спадщини : збірка статей / упоряд. та авт. вступ. ст.: О. Повякель, А. Сєриков. – Київ : Видавничий дім “Пам’ятки України”, 2021. – 608 с.: іл., портр. – (Бібліотека журналу “Пам’ятки України”; Кн. 117). – Бібліогр.: с. 549 – 606.
 12. Культура України: тезаурус і персоналії: до 210-річчя Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого / авт.-уклад.: В. О. Лозовой (керівник), Л. В. Анучина, О. А. Стасевська, О. В. Уманець та ін.; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець. – Харків: Право, 2014. – 276 с.
 13. Культура України: тезаурус і персоналії / авт.-уклад.: В. О. Лозовой (керівник), Л. В. Анучина, О. А. Стасевська, О. В. Уманець та ін.; за ред. Л. В. Анучиної, О. А. Стасевської, О. В. Уманець; наук. ред. В. О. Лозовой. – 2-ге вид., виправлене та доповнене. – Харків: Право, 2019. – 272 с.
 14. Традиція і національно-культурний поступ: зб. наук. праць / уклад.: П. Г. Черемський, О. Г. Романовський. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – 336 с.: іл.
 15. Удовік, Сергій Леонідович. Україна. Історія великої Держави / Сергій Удовік. – Київ: ОСНОВА-ПРИНТ ПЛЮС, 2021. – 146 с.: іл.
 16. Сирота, Олександр. Чорнобиль: живий альбом / Олександр Сирота. – Київ: ОСНОВА-ПРИНТ ПЛЮС, 2021. – 80 с.: іл.
 17. Третяк, Анна. Квітуча Україна / Анна Третяк. – Київ : АВІАЗ, 2021. – 280 с.: іл., фото. – Автор вказан наприкінці вид.
 18. Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франківська обл. організація національної спілки краєзнавців України; передм., упоряд., коментарі, стаття Богдана Паски. – Брустури: Дискурсус, 2021. – 704 с.: іл.
 19. Зардунов, Александр Кириллович. История украинского народа / А. К. Зардунов. – Харьков: Диса Плюс, 2019. – 800 с.
 20. Файзулін, Ярослав Миколайович. Історія.UA: постаті, факти, версії / Ярослав Файзулін. – Київ: Комора, 2021. – 560 с.: іл.
 21. Ябченко, Микола. Історія українського фемінізму: графічна адаптація / Микола Ябченко; іл. І. Кипібіди. – Київ: Видавництво, 2021. – 84 с.: іл. – (Серія “мальописів”).
 22. Коломийки / упоряд. та вступна ст. Н. С. Шумади. – Київ: Музична Україна, 1973. – 439 с
 23. Філатов, Михайло. Бджолина та джмелина книга, або Дивовижні історії їхнього життя / Михайло Філатов, Ірина Леженіна, Олександр Зозуля; іл. Дар’ї Батяйкіної. – Київ: ТОВ “Сингента”, 2023. – 50 с.: іл.
 24. Олександр Довженко. Документи і матеріали спецслужб: збірка арх. док. в 2-х томах / упоряд. Р. Росляк. – Київ: Ліра-К, 2021.
 25. Цеханська, Олександра Федорівна. Мами та малюки / Олександра Цеханська, Дмитро Стрєлков; пер. з рос. К. В. Шаповалової. – Харків: Юнісофт, 2020. – 96 с.: іл. – (Енциклопедія для допитливих).
 26. Динозаври / уклад. Т. С. Жабська; ред. В. В. Борзова. – Харків : Юнісофт, 2022. – 96 с.: іл. – (Енциклопедія для допитливих).
 27. Зардунов, Александр Кириллович. История руских миров: научно-популярное издание / А. К. Зардунов. – Харьков: Диса Плюс, 2019 . – 154 с. – Библиогр.: с. 148 – 152
 28. Зардунов, Александр Кириллович. Русификация руского народа и её исторические корни / А. К. Зардунов. – Харьков: Диса Плюс, 2020. – 178 с. – Библиогр.: с. 169 – 172.
 29. Зардунов, Александр Кириллович. Идентификация украинской нации: научно-популярное издание / А. К. Зардунов. – Харьков: Диса Плюс, 2019. – 200 с. – Библиогр.: с. 192 – 195.
 30. Пилип Орлик і мазепинці. Джерела / упоряд. і вступ. ст. Тетяна Геннадіївна Таїрова-Яковлєва; худож. оформл. О. Я. Остапов. – Київ: КЛІО, 2022. – 216 с.: іл., фото. – Покажч. імен: с. 197 – 205. – Географ. покажч.: с. 206 – 214.
 31. 30 нарисів археологічних досліджень Києво-Печерської лаври / упоряд. Сергій Тараненко; пер. на англ. Марини Злобіної. – Київ: Мистецтво, 2021. – 252 с.: іл., фото.
 32. Іванова, Олена. Місцева преса: посібник для ЗМІ. Як регіональним журналістам працювати за часів нових медія та кризи демократії / О. Іванова, О. Мойсеєва, Н. Стеблина; під ред. О. Іванової. – Київ: Бізнесполіграф, 2019. – 232 с.: іл. – Бібліогр. у примітках наприкінці кожного розд.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

 1. Шагала, Володимир. Українська мальована історія: збірка малюнків і коміксів / Володимир Шагала; передм. А. Куркова; упоряд. А. Курков, В. Кондратюк; післям. І. Паламаря, М. Рітуса. – Львів: Меморіал, 2021. – 800 с.: іл.
 2. Біляшівський, Микола Федотович. Українське народне мистецтво = The peasant art of Ukraine / Микола Біляшівський; авт.передмови М. Селівачов. – 2-ге вид. – Харків: Олександр Савчук, 2022. – 168 с.: іл., портр.
 3. Коломієць, Ростислав Григорович. Никифор Дворняк / Ростислав Коломієць; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова. – Харків: Фоліо, 2020 . – 121 с.: портр. – (Знамениті українці).
 4. Кордуба, Мирон Михайлович. Писанки на Галицькій Волині / Мирон Кордуба; упоряд. О. О. Савчук; худож. оформл. О. Г. Чекаль. – Харків: Видавець Олександр Савчук, 2018. – 48 с.: іл.
 5. Лебедєва, Катерина Володимирівна. Микола Глущенко —художник і шпигун / Катерина Лебедєва. – Київ: Бібліотека українського мистецтва; Харків: Олександр Савчук, 2022. – 160 с., іл.: портр. – Бібліогр.: с. 155 — 157.
 6. Портрети українських кобзарів Опанаса Сластьона / Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; передмова В. М. Ханко; упоряд. О. О. Савчук. – Харків: Олександр Савчук, 2018. – 36 с.: іл., портр.
 7. Українська абетка / упоряд. О. О. Савчук; мал. Георгія Нарбута; передм. М. Ю. Філевич; худож.-оформ. О. Чекаль. – 2-ге вид., стереотипне. – Харків: Олександр Савчук, 2022. – 38 с., [13] л. іл.
 8. Ханко, Віталій Миколайович. Опанас Сластьон: монографія / Віталій Ханко. – Харків: Олександр Савчук, 2022. – 298 с.: іл., портр. – Перелік публікацій О. Сластьона: с. 213—218. — Імен. покажч.: с. 240—250.
 9. Никанор Онацький: ідентифікація: Сумський обл. художній музей ім. Н. Онацького: альбом-монографія / упоряд. Н. Юрченко. – Суми : Триторія, 2020. – 180 с : іл., портр
 10. Тарас Шевченко = Тарас Шевченко = Taras Shevchenko = Tarass Chevtchenko: живопис, графіка: альбом / авт.-упоряд. Д. В. Степовик. – Перевидання. – Київ: Мистецтво, 1986. – 176 с.: репродукції. – Перелік репродукцій наприкінці вид.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Українська література

 1. Мюссо, Гійом. Дівчина та ніч: роман / Гійом Мюссо; пер. з фр. А. Євтушенко. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. – 288 с.
 2. Лук’яненко, Олександр Петрович. Вогненне дерево: повісті, притчі / Олександр Лук’яненко. – Київ: Дніпро, 1988. – 438 с.: портр. – Зміст: Вогненне дерево: повість; Подорож до батька: повість; Помилка судді Терницького: повість; Рудий кіт Савка: повість-байка; Оптимус, або незвичайні пригоди Манекена Макса іронічна повість; Марта обирає свободу: повість памфлет; Легенди чужого краю: притчі.
 3. Лис, Володимир Савович. Століття Якова: [роман] / Володимир Лис. – 3-є вид., стереот. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 240 с.: іл.
 4. Лешко, Зоряна. Щасливі не плачуть: роман / Зоряна Лешко. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2022. – 256 с.
 5. Тіховська, Тетяна Миколаївна. Антхіл: роман / Тетяна Тіховська. – Київ: Логос, 2019. – 220 с.: портр.
 6. Корній, Дара. Поруч з тобою: збірка / Дара Корній, Наталка Доляк, Міла Іванцова. – 2-ге вид. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. – 224 с.
 7. Зузак, Маркус. Крадійка книжок: роман / Маркус Зузак; пер. з англ. Наталії Гоїн; іл. Труді Вайт. – 2-ге вид. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. – 414 с.
 8. Самчук, Улас Олексійович. Куди тече та річка: [роман] / У. Самчук; упоряд., передм. та приміт. І. В. Немченка. – Харків: Ранок, 2009. – 288 с. – (Українська муза; Т. 8).
 9. Самчук, Улас Олексійович. Вибрані твори / У. Самчук; упоряд., передм. та приміт. І. В. Немченка. – Харків: Ранок, 2009. – 240 с. – (Українська муза; Т. 9). – Зміст: Віднайдений рай; Марія; Нарід чи чернь?.
 10. Кирпа, Галина Миколаївна. Андрійкова книжка: уроки гарної поведінки: пробний посібник для 2 кл. / Г. М. Кирпа, В. В. Стрілько. – Київ: Освіта, 1992. – 256 с.: мал.
 11. Корній, Дара. Крила кольору хмар: роман / Дара Корній, Тала Владмирова; передм. Т. Белімової. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2015. – 315 с.: іл.
 12. Талан, Світлана Олегівна. Помилка: роман / Світлана Олегівна Талан; передм. Ж. Куяви. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2014. – 336 с.
 13. Гургула, Ігор Васильович. Конон: дух стійкості: роман про Євгена Коновальця / Ігор Гургула; передм. автора. – Львів : Апріорі, 2021. – 376 с.: портр. – (Бібліотека нескорених).
 14. Талан, Світлана. Коли ти поруч: роман / Світлана Талан. – 4-тє вид.. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019. – 320 с.
 15. Лешко, Зоряна. Знайди мене: роман / Зоряна Лешко. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2020. – 272 с.
 16. Дереш, Любко. Там, де вітер: роман / Любко Дереш. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2021. – 304 с.
 17. Акимова, Надія Пилипівна. Жінка: вірші за мотивами роману Павла Загребельного “Роксолана” / Надія Акимова. – Харків: Видавець О. А. Мірошниченко, 2021. – 96 с.: фото, портр.
 18. Щеглова, Лія. Мрія метелика: роман / Лія Щеглова; дизайнер Ірина Туригіна, ред. І. М. Андрусяк. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. – 256 с.
 19. Береза, Роман. Мистецька слава України: у пошуку євшан-зілля / Роман Береза. – Львів: Література та мистецтво, 2021. – 544 с.: іл., портр.
 20. Казки. Вірші. Загадки. Оповідання: хрестоматія для позакласного читання: 1-4 класи: / А. Кальченко; худож. З. Вєтрова. – Київ: ПП Голяка, 2008. – 416 с.: іл.
 21. Шейко-Медведєва, Неля Семенівна. Чари осіннього лісу : п’єси для шкільного театру: для сер. та ст. шк. віку / Н. Шейко-Медведєва; худож. В. В. Марценюк. – Київ: Молодь, 1990. – 288 с.: іл.
 22. Дашвар, Люко. Село не люди: [роман] / Люко Дашвар; мал. Андрій Печенізький. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2011. – 271 с. – Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс “КОРОНАЦІЯ СЛОВА-2007”.
 23. Гербіш, Надійка. Теплі історії до кави / Надійка Гербіш. – Київ: Брайт Букс, 2022. – 200 с.: портр.
 24. Шевченко, Тарас Григорович. Кобзар: [збірка поетичних творів] / Т. Г. Шевченко; іл. І. С. Марчука із малярського циклу “Шевченкіана”. – Київ: Дніпро, 1994. – 687 с.: іл., портр.
 25. Котляревський, Іван Петрович. Вергілієва Енеїда / Іван Котляревський; вступ. ст. М. Поповича; худож. оформлення О. Білецького, іл. М. Дерегуса. – Київ: Майстерня Білецьких, 2006. – 200 с.: іл.
 26. Горак, Роман. Поцілунок самотності: п’єси з життя українських митців / Роман Горак; авт. передм. Г. Шумейко. – Львів: Література та мистецтво, 2021. – 647 с.: іл., портр. – Зміст: Туга за сонцем; Картка любові; Божевільна; Отой холодний інструмент; Актриса; Спогад про Саломею; Святомиколаївський вечір; Та, котру любили; Забута мелодія; Сільва; Поцілунок самотності; Марія Башкирцева; Я його не любила; Данило Галицький.

Іноземна література

 1. “Золота доба” зарубіжної драми XVI—XVII ст. / упоряд. Н. О. Висоцька. – Київ: Владослов, 2005. – 432 с. – (Шкільна бібліотека). – У змісті драми: Овеча криниця/Лопе де Вега; Ромео і Джульєта. Гамлет, принц Данський/Вільям Шекспір; Міщанин-шляхтич/ Жан-Батіст Мольєр.
 2. Бредбері, Рей. 451°за Фаренгейтом: повість / Рей Бредбері; пер. з англ. Є. Крижевича. – Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011. – 208 с. – (Горизонти фантастики).
 3. Мюссо, Гійом. Дівчина та ніч: роман / Гійом Мюссо; пер. з фр. А. Євтушенко. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2019. – 288 с.
 4. Сюел, Анна. Чорний Красень: роман / Анна Сюел; пер. з англ. А. Сагана; худож. Е. Новіков. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2017. – 208 с: іл. на обкл. – (Поринь у світ пригод).
 5. Кервуд, Джеймс Олівер. Бродяги Півночі: роман / Джеймс Олівер Кервуд; пер. з англ. Ю. Кузьменко, Д. Петрушенко, А. Хлівного. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. – 752 с.
 6. Сентиментальный детектив [Кн. 2]: [сборник] / сост. В. М. Думич; пер. с англ. и авт. вступ. ст. Н. М. Капельгородская, А. Р. Синько. – Киев: АВДІ, 1994. – 334 с. – (Сентиментальный детектив). – Содерж.: Время выбыть из игры/У. Айриш; Дело о замене лица/ Э. С. Гарднер; Опасное пари/ Э. Фишер; Отъезд доктора/ Дж. Б. Пристли.
 7. Робски, Оксана. Устрицы под дождем / Оксана Робски. – Москва: АСТ: Астрель, 2007. – 320 с.: рис., портр.
 8. Шмітт, Ерік-Емманюель. Мадам Пилінська і таємниця Шопена: роман / Ерік-Емманюель Шмітт; пер. з фр. Івана Рябчія. – Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2019. – 96 с. – (Writers on writing).
 9. Вотсон, Крісті. Мовою добра: історії догляду і прощення / Крісті Вотсон; пер. з англ. Т. Микитюк. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. – 320 с.
 10. Дідьєлоран, Жан-Поль. Читець у ранковому експресі / Жан-Поль Дідьєлоран; пер. з фр. А. Біласа. – Харків: Віват, 2017. – 207 с.
 11. Модіано, Патрік. У кафе втраченої молодості: [роман] / Патрік Модіано; пер. з фр. Я. Г. Коваля; худож.-оформ. В. М. Карасик. – Харків: Фоліо, 2015. – 122 с.
 12. Ферранте, Елена. Моя неймовірна подруга: роман / Елена Ферранте ; пер. з іт. А. Помєшкіної. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2016. – 352 с.
 13. Буковскі, Чарльз. Поштамт: роман / Чарльз Буковскі ; пер. з англ. Б. Превір. – Київ: КМ-БУКС, 2016. – 224 с.
 14. Попутті, Мар’я-Лійса. Тінтамарі мандрує до сонця: оповідання: для мол. шк. віку / Мар’я-Лійса Попутті; пер. з фін. Р. Підгаєцької; мал. В. Кузьменка. – Київ: Веселка, 1983. – 32 с.: мал.
 15. Рюфен, Жан-Крістоф. Довколосвітні мандри короля Зібеліна: роман / Жан-Крістоф Рюфен; пер. з фр. Я. Коваля. – Київ: Видавництво Жупанського, 2020. – 248 с. – (Майстри світової прози).
 16. Сетон-Томпсон, Ернест. Вінніпезький вовк: оповідання: для мол. та серед. шк. віку: пер. с англ. / Ернест Сетон-Томпсон; мал. С. К. Артюшенко. – Киев: Веселка, 1990. – 278 с.: іл.
 17. Зузак, Маркус. Крадійка книжок: роман / Маркус Зузак; пер. з англ. Наталії Гоїн; іл. Труді Вайт. – 2-ге вид. – Харків: Книжковий Клуб “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2018. – 414 с.
 18. Модіано, Патрік. Щоб не загубитися у місті: роман / Патрік Модіано; пер. з франц. Я. Г. Коваля. – Київ: Видавництво Жупанського, 2017. – 144 с.: портр. – (Лауреати Нобелівської премії).
 19. Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Пеппі Довгапанчоха: повість; Малий і Карлсон, що живе на даху: повість / Астрід Ліндгрен; пер. зі швед. О. Сенюк, мал. І. Вікланд; передм. А. Костецького. – Київ: Веселка, 1990. – 616 с.: іл., портр. – (Лауреати міжнародної премії імені Г. К. Андерсена).

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 1. Марко, Василь Петрович. Художній світ Михайла Стельмаха: (до 70-річчя від дня народження) / В. П. Марко. – Київ: Товариство “Знання” Української РСР, 1982. – 48 с. – (Серія VI. Література і мистецтво; № 2).
 2. Жулинський, Микола Григорович. Я хочу собою возвеличити українське… Володимир Винниченко: повернення в Україну / Микола Жулинський. – Київ: ФОП Мазур А. В., 2021. – 640 с.: фот., портр.
 3. Коляда, І. А. Максим Рильський / І. А. Коляда, Ю. І. Коляда. – Харків: Фоліо, 2015. – 120 с.: портр. – (Знамениті українці). – Бібліогр.: 118 – 119.
 4. Ушкалов, Леонід Володимирович. Література і філософія: доба українського бароко / Леонід Ушкалов. – 2-ге вид., стереотипне. – Харків: Савчук О.О., 2019. – 415 с.: портр. – (Слобожанський світ; Вип. 13). – Покажчик імен: с. 398 – 414.

КРАЄЗНАВСТВО

 1. Іванова, Юлія Миколаївна. Дитяча хорова культура Харківщини останньої третини XX ст.: автореферат дисертації… кандидата мистецтвознавства: 17.00.01 / Юлія Миколаївна Іванова . – Харків: [б. в.], 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

Я знаю, як це працює: [енциклопедія]: [для дітей серед. та ст. шк. віку] / [уклад. Т. С. Жабська]. – Харків: Юнісофт, 2021. – 96 с.: іл., фот. – (Енциклопедія для допитливих)

Хостинг надано компанією https://cityhost.ua
Хостинг надано компанією https://cityhost.ua