wrapper

myxa

Муха А. І. Композитори України та української діаспори : Довідник. - К. : Муз. Україна, 2004. - 352 с.

       Містить понад 1000 статей, в яких подано стислі відомості про життя та творчий доробок українських композиторів від найдавніших часів до наших днів, включаючи тих митців, які працювали і працюють поза межами України. До більшості статей додана бібліографія.

інстр

 

 

Хащеватська С. С. Інструментознавство. Підручник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації - Вінниця, НОВА КНИГА, 2008. - 256 с., іл.

       У підручнику комплексно висвітлено історію виникнення і розвитку музичного інструментарію України. Дано вичерпну характеристику кожного з інструментів, його технічні, художньо-виражальві можливості, прийоми гри тощо. Основну увагу зосереджено на особливостях становлення в Україні самодіяльних і професіональних ансамблів та оркестрів народних інструментів різних складів, узагальнено досвід їх роботи і принципи укомплектування музичними інструментами. Докладно висвітлено еволюційний шлях розвитку симфонічного оркестру, його інструментальних груп і родин. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів. 

 

 

Scanitto 2017 05 26 001

Тетяна Вєркіна: мистецтвом змінювати світ : зб. наук.-метод. матеріалів / Харк. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського ; заг. ред. та упоряд. Л. І. Шубіна. – Х. : Фактор, 2016. – 432 с. : іл.

       У матеріалах збірки висвітлено різні напрями діяльності народної артистки України, ректора Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського Тетяни Вєркіної. Розглянуто її досягнення у відродженні та розбудові одного з найстаріших мистецьких ВНЗ України, відображено принципи її фортепіанної педагогіки, а також подвижницьку роботу як музиканта-просвітителя, засновника і художнього керівника Міжнародного фестивалю класичної музики «Харківські асамблеї».
Адресовано викладачам і студентам навчальних закладів мистецтв, а також усім, хто цікавиться проблемами музичної культури в сучасній Україні.

 2

Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації.Видання друге.- Вінниця: Нова книга,2006.-384 с.

       Навчальний посібник складається з 2 частин. У 1-й частині розглядаються історичні, теоретичні та методологічні аспекти українського естрадного вокального мистецтва. Висвітлюються етапи становлення національної естрадної вокальної школи,особливості мистецтва естрадного сольного співу, розвитку вокальної техніки. У 2-й частині посібника спеціально дібраний репертуар буде сприяти комплексному формуванню вокально-технічних та художніх вмінь і навичок співака.

 3

Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей / И.О. Исаева. - М.: АСТ: Астрель,2008.-(Самоучитель).

       Хотите научиться петь, но не хватает времени на посещение музыкальной школы и персональные занятия с преподавателем вокала? Мечтаете о сцене и певческой карьере? Тогда эта книга -для вас! В этом самоучителе простым, доступным языком изложены не только основы нотной грамоты и актёрского мастерства, но и даны практические рекомендации по развитию голоса, музыкального слуха и чувства ритма. Упражнения на улучшение дикции и советы по работе над песней пригодятся как начинающему, так и опытному вокалисту.

 1

Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства /Н.Б. Гонтаренко.- Изд.3-е Ростов н/Д: Феникс,2007.-155 с. : ил.-(Любимые мелодии).

       Предлагаемая книга является методическим пособием для преподавания вокала на всех профессиональных уровнях. Объёмно, доступно и систематизированно раскрываются методы и приёмы с певческим голосом. Параллельно анализируются опыты работы выдающихся педагогов. Основная цель автора: помочь педагогам с помощью этой методики развить необходимые профессиональные навыки по раскрытию голоса и освбождению его от психологических и физических зажимов. Книга адресована всем, кто стремится развивать вокальные способности.

cтр. 002   

Откидач В.М. Рок-музика і світовий художній процес: Моногр. / В.М.Откидач; Харк.держ.акад.культури.-Х.:ХДАК,2005.-294 с.

   У монографії розглядається рок-музика як соціокультурний феномен другої половини ХХ сторіччя, її джерельна база,становлення на Заході і в колишньому Радянському Союзі. В книзі вперше зроблено спробу дослідження рок - музики як світового явища у річищі синтезу загальносвітових традицій і вітчизняної самобутності та тлі історико-культурної динаміки розвитку суспільства,подаються і запропоновані під незвичним кутом зору непрості взаємини рок-музики з іншими складовими суспільного життя та художньої культури.

 cтр. 010  

В рокотанні риданні бандур/Авт.-упоряд.:М.А.Шудря,В.Г.Нечепа.-К.:МАУП,2006.- 464 с.

   Видання присвячене майстру бандур і кобзарю–віртуозу О.С.Корнієвському (1889-1988). Завдяки своїм винаходам і вдосконаленням він переробив старожитню кобзу на концертний інструмент. Потім їм була виготовлена перша бандура для Т.Пархоменка.А потім задзвеніли струни 180 його витворів.І кожен з них-шедевр.

   Ця книжка розрахована на шанувальників кобзарської гри,професійних бандуристів-виконавців,учнів музичних шкіл та студентів мистецьких закладів.

 cтр. 009  

Кононова Е.В. Мария Александровна Ещенко: концертная и педагогическаядеятельность:Монография.-Харьков: «НТМТ»,2009.-180с.

   Монография посвящена талантливому музыканту, корифею харьковской пианистической школы, лауреату Международного конкурса им. Б. Сметаны (Прага,1951),кандидату искуствоведения, профессору, заведующей кафедрой специального фортепиано Харьковского института(ныне-университет) искусств им. И. П. Котляревского Марии Александровне Ещенко(1923-2000).На основе архивных материалов,а также личных общений с героем книги, автор воссоздал облик незаурядного педагога и исполнителя, вписавшего яркую страницу в пианистическую культуру Харькова и Украины.

Этот труд адресован специалистам, студентам консерваторий,учащимся музыкальных школ и училищ, а так же широкому кругу любителей музыкального искусства.

 

 1

Побожій, Сергій Іванович<

    Забуті художники і Сумщина: монографія / С. І. Побожій. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – 157 с.: іл. – Дод.: с. 107-154. – Список іл.. : 155-156.

 

     У книзі подано монографічні дослідження творів живопису та графіки маловідомих художників, які народилися або проживали на Сумщині в кінці 19-початку 20 століття: Ю. Бразоль, К. Власовського, О. Красовського, Б. Комарова.    Книга стане у пригоді всім, хто цікавиться історією, культурою та мистецтвом Сумщини.

 3

Романовський, В’ячеслав Євгенович

     Осяяла натхненням Слобожань: есеї та бесіди / В’ячеслав Романовський. – Х.: Видавництво Федорко, 2013. – 256 с.: фот.

     Книга присвячена творчим людям, доля яких пов’язана із Слобожанщиною. Переважна більшість написаного побудована на зустрічах письменника з митцями за час його роботи в харківській пресі. Видання може бути корисним учителям та учням, що вивчають літературу рідного краю.

 2

Озёрная, Ирина

     По ходу жизни: стишаги, эссе, публицистика / Ирина Озёрная. – Иерусалим: Б-ка «Иерусалимского журнала», 2015. – 258 с.: фот., рис. – Примеч.: с. 255. –
Автобиогр.: с. 4 обл. – Дарств. надпись авт. на тит. л.

     Содерж.: Стишаги: (Из сб. «Чёрным по белому»; Из сб. «Сценарный анализ по Эрику Берну»; Стишаги для детей); Эссе; Из журналистского пришлого; Из работ о Юрии Олеше.

1 026

Яцина, Олег Анатолійович

     Старовинний Харків: історія, житло, архітектура / О. А. Яцина. – Х.: Федорко, 2015. – 120 с.: фот. – Крат. біогр. авт.: с. 4 обкл.

     Зміст: До читача; Розділ 1: Вільне житлове будівництво: 1.1. Заснування Харкова: ландшафт, територія, населення; 1.2. Формування вулиць. Двори; 1.3. Житло харків’ян та його еволюція у XVII – кін. XVIII ст.; 1.4. Організація житлового будівництва; Розділ 2: Становлення регулярного житлового будівництва: 2.1. Фактори зростання м. Харкова в кін. XVIII – сер. XIX ст.; 2.2. Початок планового розвитку міста; 2.3. Еволюція двору та житла. Впровадження кам’яного житло будування; 2.4. Харківські цвинтарі; Розділ 3: Формування підґрунтя житло будування: 3.1. Фактори зростання Харкова у кін. XIX– на поч. XX ст.. та його топографія; 3.2. Децентралізація в будівництві: причини та наслідки; 3.3. Диференціація житла та розмаїття архітектурних стилів; Післяслово. Сучасний образ Харкова в його вулицях; Додадки: Сучасні та старі назви вулиць, провулків Харкова станом на 1904 р.; Міри довжини та площі; Література.

1 030

1 031

Хаит, Леонид

     Присоединились к большинству…: устные рассказы Леонида Хаита, занесенные на бумагу. – Тель-Авив; Яффа: MANNSOHNHOUSE, 2007. – 575 с.: фот.

     Леонид Хаит окончил юридический институт и факультет режиссуры театрального института. Работал главным режиссером драматического, музыкального и кукольного театров. Был режиссером-постановщиком Центрального театра кукол им. Образцова в Москве. Член комитета московских драматургов. Автор пятнадцяти научно-документальных фильмов, более десятка драматических произведений. Режиссер-постановщик и автор телевизионных спектаклей Центрального телевидения. Успешно занимался театральной педагогикой. Из его студентов был создан театр «Люди и куклы», которым он бессменно руководил.

Rubinsky

Рубинский, Алексей Юрьевич
     Харьковский театр кукол: история, анализ традиций и школы: (опыт исторической философии). – Харьков: Тим Паблиш Груп, 2014. – 512 с.: ил.

 

   Актер Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева, народный артист Украины, академик АН Высшего образования Украины, профессор Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского исследует истоки харьковской школы кукольников.
Приводятся факты, способствовавшие зарождению и формированию школы, разработаны основные методологические положения актерского искусства харьковской школы на основе исторического анализа, свидетельств корифеев театра и личных наблюдений автора; рассматриваются общие законы развития эстетики театра кукол.
   Обосновывается версия, что родоначальником нынешнего Харьковского государственного академического театра кукол им. В. А. Афанасьева является не театр кукол им. Н. К. Крупской, организованный в 1939 году, а Всеукраинский Показательный театр кукол, организованный в 1929 году.
Монография предназначена для историков и теоретиков искусства, студентов, преподавателей театральных вузов, широкого круга читателей, интересующихся искусством театра кукол.

Gorod

Город и война: Харьков в годы Великой Отечественной войны / РГГУ; ХНУ им. В. Н. Каразина; сост.: С. М. Куделко, С. И. Посохов, Е. В. Дьякова. – СПб.: Алетейя, 2012. – 567 с. – Коммент.: с. 513-567.

Настоящее издание является результатом коллективного труда специалистов историков и архивистов Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина и Российского государственного гуманитарного университета. В сборник включены ранее не издававшиеся документы и материалы личного характера, впервые представленные вниманию читателя. Документы всесторонне раскрывают различные аспекты жизни в годы Великой Отечественной войны одного из крупнейших городов СССР, важнейшего экономического и культурного центра Украины – Харькова.

Yakubovich

Семен Якубович представляет…:книга-альбом / Семен Абрамович Якубович. – Х.: Мадрид, 2012. – 176 с.

 

  Книга, подготовленная известным харьковским скульптором к своему 90-летию, представляет собой творческий отчет за 70 лет творенья в монументальном искусстве. С. А. Якубович лауреат премии Харьковского Горсовета, член Национального союза художников и Национального союза театральных деятелей Украины.

 

 

 

 

 

cerebrakova

Е. В. Ефремова Зинаида Серебрякова

Зинаида Серебрякова (1884-1967) получила большую известность и славу крупного мастера живописи и рисунка с первого же участия в выставке Союза русских художников в 1910 году. Двадцатипятилетняя дебютантка стремительно вошла в большое искусство.
Жизнеутверждающая мощь и красота созданных ею образов восходят к лучшим традициям русского и западноевропейского реалистического искусства, а чистый и ясный как кристалл талант она унаследовала от знаменитой художественной династии Лансере - Бенуа, к которой принадлежала. Всепоглощающая любовь к изобразительному искусству и родной земле с ее неоглядными далями, простыми людьми, испокон века живущими и работающими на ней, определила духовную сущность жизненного и творческого пути этой замечательной художницы.

rivera

Диего Ривера (1886-1957) Революционный дух в современном искусстве

"Мой стиль родился как ребенок, в одно мгновение, с той лишь разницей что этим родам предшествовала болезненная 35-летняя беременность".

dovgenko

Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки.

Архівні знахідки, документи, листи, спогади, зібрані у цій книжці, дають змогу побачити біографію і творчість Олександра Довженка у новому світлі. Петлюрівець чи сталініст, революційний романтик чи раціональний прагматик, радянський шпигун у Німеччині чи український дипломат, що відстоює інтереси України? На всі ці питання непросто знайти однозначні відповіді. У Довженковому листуванні з Варварою Криловою, Оленою Черновою, Юлією Солнцевою, Валентиною Ткаченко розгортаються складні колізії інтимних стосунків, історії кохання і зречення, зради і вірності.
 novogenez

 Галина Новоженець. Образотворче мистецтво української діаспори 1940-1970 років. 

В дослідженні репрезентовано низку мистецьких особистостей, що творили за межами України, представлено жанрову багатогранність мистецтва діаспори, прослідковано його зв'язок з українською художньою традицією, досліджено вплив на нього західних художніх тенденцій. Поліваріантний художній досвід мистецтва діаспори представлений як сума досвідів, здобутих митцями в локальних мистецьких осередках на прикладі творчості митців Української паризької групи (Париж), ОМУА та Групи дев'яти (Нью-Йорк), групи «Моноліт» (Чикаго).
balme vstup

Крістофер Бальме. Вступ до театрознавства.

"Серед численних публікацій Бальме про сучасний театр, його місце в публічному середовищі та взаємодію з медіями «Вступ до театрознавства» посідає особливе місце. У цьому підручнику-енциклопедії автор систематизує всі сучасні знання про театр і дотичні до нього явища, вирощуючи своєрідне «театрознавче древо». Якщо в традиційній енциклопедії важливо чітко й точно описати кожну з «гілочок», то цінність даної праці – у міцному, потужному відчутті того наукового «стовбура», з якого проростають численні поняття, категорії, імена, події, дослідження тощо. Крім ненумерованої бібліографії книжка містить зведений іменний і предметний покажчики".
Юлія Бентя
Музикознавиця, театральна критикиня
Київ, Україна
barbery

Мюриель Барбери. Элегантность ежика.

"Элегантность ежика", второй роман французской писательницы Мюриель Барбери (р. 1969), прославил ее имя не только во Франции, но и во многих других странах. Девочка-подросток, умная и образованная не по годам, пожилая консьержка, изучающая философские труды и слушающая Моцарта, богатый японец, поселившийся на склоне лет в роскошной парижской квартире... Что связывает этих людей, как меняется их жизнь после того, как они случайно находят друг друга, — об этом читатель узнает, открыв этот прекрасный, тонкий, увлекательный роман.
palanik

Чак Паланик. Бойцовский клуб.

"Бойцовский клуб" – самый знаменитый роман Чака Паланика. Все помнят фильм режиссера Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли? Он именно по этой книге. Это роман-вызов, роман, созданный всем назло и вопреки всему, в нем описывается поколение озлобившихся людей, потерявших представление о том, что можно и чего нельзя, где добро и зло, кто они сами и кто их окружает. Сам Паланик называет свой "Бойцовский клуб" новым "Великим Гэтсби". Какие же они – эти Гэтсби конца XX века?"
 5.

Клековкін Олександр. Античний театр. Навчальний посібник для навчальних закладів театрального мистецтва і культури.

Пропонована праця присвячена взаємозв’язку «сакрального» і «політичного», театральності політики і ролі політики у формуванні поетики театру, а також тій «синкретичній», «парамистецькій» ролі, яку виконував театр за часів античності. 
 4.

 Ростислав Пилипчук. Український професійний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.)

Головна тема книги – зародження і розвиток «Українського професійного театру в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) Ця книга звернена не лише до замкненої театральної спільноти, а й до ширшого кола гуманітаріїв, у тому числі й практиків театру.

 3.

 Степан Чарнецький. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини.

«Історія українського театру в Галичині» - збірник праць Степана Чарнецького, поета-молодомузівця, рецензента, режисера, історика театру. Книжка приверне увагу науковців, студентів, шанувальників театру як посібник до вивчення історії українського театру.

 2.

 Оскар Г. Брокетт, Франклін Г. Гілді. Історія театру.

Відомий як «Біблія історії театру», посібник Оскара Броккета й Франкліна Гілді є найбільш повним і широко використовуваним оглядом історії театру на книжковому ринку. У книжці ви знайдете інформацію про особливості театрального життя в майже всіх куточках світу (від Європи до Латинської Америки, Азії й Африки) і про всі типи й стилі театральної постановки (від первісних ритуальних дійств до авангарду). Для студентів, викладачів театральних спеціальностей, театральних критиків, театрознавців і всіх, хто цікавиться історією театру.

 

 1.

Український театр ХХ століття: Антологія вистав.

Фундаментальне видання «Український театр ХХ століття: Антологія вистав» є безпрецедентним за формою та обсягом представленого матеріалу зібранням театрознавчих «портретів» вистав театрів України ХХ – початку ХХІ ст. Розраховане на широке коло читачів.

Украина

Лаврик О. В. «Україна. Все, що робить нас українцями»

Це чудово ілюстроване видання розраховане на тих читачів, які прагнуть розширити свої знання про Україну й українців, глибше пізнати їхні традиції, щоб усім серцем і душею долучитися до них і відчути себе справжніми патріотами своєї країни.

Религии мира

Кевин О `Доннел «Религии мира»

Эта великолепно иллюстрированная энциклопедия позволит вам совершить увлекательное путешествие по разным странам и расскажет о религиях народов мира. Из нее вы узнаете не только об истории возникновения и этапах развития, основных постулатах и священных книгах трех крупнейших мировых религий (христианства, буддизма и ислама), но и много нового и интересного о таких верованиях, как зороастризм, конфуцианство, даосизм, синтоизм и джайнизм.

Крушельницкая

Соломія Крушельницька «Шляхами тріумфів»

До книги увійшли статті, спогади, листування, які неупереджено висвітлюють життєвий і творчий шлях славетної української співачки Соломії Крушельницької: її дитинство, юність, навчання, перші кроки на сцені, гастрольні та концертні турне, створені нею образи оперних героїнь, взаємини з композиторами, співаками, диригентами.

Ім`я великої Соломії вшановано присвятами в поезії, пісні та слові у творах її сучасників і вдячних нащадків. На сторінках цієї книги – світлини, поштівки, цитати-висловлювання шанувальників та музичних критиків, які допоможуть читачам стати безпосереднім учасником розповідей про тріумфи Соломії Крушельницької на шляхах до її мистецьких вершин.

Костенко

Ліна Костенко «Триста поезій»

До книги Ліни Костенко – найулюбленішої і найвизначнішої української поетеси кінця другого - початку третього тисячоліття – увійшли найвідоміші її поезії, а також уривки з історичних романів і поем. Це найповніше вибране поетеси за часів Незалежності.

Гужва

В.К. Гужва «Основы актерского мастерства»

Книга «Основы актерского мастерства» подготовлена на базе учебного пособия «Уроки режиссуры» для учащихся высших и средних учебных заведений. Пособие содержит основные разделы по курсу обучения: над элементами сценического действия, этюдами и инсценировками, создания сценического образа. Методические указания и рекомендации сопровождаются основными теоретическими понятиями, положениями, их разъяснениями.

 

АДРЕСА БІБЛІОТЕКИ

001-map bl м. Харків, метро «Наукова»,
провулок Інженерний, 1-А, 2 під’їзд


ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

woman 3  Директор
(057) 702-18-50

003-music-bl  Нотно-музичний відділ
(057) 702-18-51

inform bl  Довідково-бібліографічний відділ
(057) 702-18-49

002-paint-palette bl  Відділ мистецтв і художньої літератури
(057) 702-18-49

БІБЛІОТЕКА ПРАЦЮЄ

cancel-music  Понеділок - вихідний

confirm  Вівторок-неділя - 10.00-18.00

sun  У літній період понеділок та неділя – вихідні

red-cross   Останній день місяця - санітарний

Copyright © 2021 Харьковская специализированная музыкально-театральная библиотека им. К.С. Станиславского. All Rights Reserved.
Поспілкуйтеся з нами

У Вас є можливість підписатися на нашу розсилку новин або задати нам питання

Будь ласка, введіть Ваше ім'я
Будь ласка, введіть Ваш номер телефону
Будь ласка, введіть Вашу адресу електронної пошти Помилка в адресі пошти
Будь ласка, введіть Ваше повідомлення